مطالب آموزشی شرکت

گردگیری منزل

گردگیری نکاتی که درباره ترفندهای نظافت منزل نمی دانستید-نکات بسارفنی شرکت

- ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮ ﭘَﺮﯼ
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ‌ﺍﯼ، ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺻﺮﻓﺎً ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮ ﺭﯾﺰﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ‌ﺩﺍﺭﻧﺪ،

ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﻮﺽ ﮐﻨﯿﺪ.

۲- ﭼﺸﻢ‌ﭘﻮﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﺤﻔﻈﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻭ ﮐﻮﻟﺮ

ﺍﯾﻦ ﺩﺭﯾﭽﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭ ﺳﻘﻒ، ﺟﺬﺏ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ، ﺩﻣﯿﺪﻥ ﻫﻮﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ‌ﻫﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮ ﺍﺯ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﻨﺪ.

ﯾﮏ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ، ﯾﺎ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ،

ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺮﭼﻪ ﺍﯼ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

۳- ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﺧﺸﮏ
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﯾﺎ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮ ﺭﯾﺰﺑﺎﻓﺖ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺳﺎﺩﻩ‌ﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

۴- ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺟﻼ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ

گردگیری نکاتی که درباره ترفندهای نظافت منزل نمی دانستید-نکات بسارفنی شرکت

ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻟﮑﻪ ﺗﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﭼﻮﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ

ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺟﺬﺏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ

ﻭ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﯽ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﮑﺸﯿﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ‌ﺩﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻼ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﻣﺎﯾﻊ ﺍﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﭘﺎﮎ ﺷﻮﺩ.

۵- ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ
ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎﯼ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﯾﺰ ﻃﺮﺍﺣﯽ‌ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺜﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺁﻥ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﮐﻨﺪ

ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻮﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮕﺮﺩﺍﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ

امیدواریم ازاین مقاله شرکت خدمت گستراستفاده کرده باشید

نکاتی که درباره ترفند نظافت منزل نمی دانستید-نکات بسارفنی شرکت گردگیری ﮔﺮﺩﮔﯿﺮﯼ ﺧﺸﮏ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﺎﺭﻭﺑﺮﻗﯽ گردگیری به روش خدمت گستر

گردگیری

برچسب ها

شرکت خدمت گستر

بزرگترین ارائه دهنده خدمات حمل بار و اثاثیه منزل و امور خدماتی به صورت شهری و بین شهری پوشش سراسری قبول بار برگشتی از تهران و سایر شهرستان ها 33732288-09149889490-09149522844

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن