نکات تمیزکردن خانه

گردگیری منزل

گردگیری نکاتی که درباره ترفندهای نظافت منزل نمی دانستید-نکات بسارفنی شرکت – ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮ ﭘَﺮﯼ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺷﮏ ﻭ ﺷﺒﻬﻪ‌ﺍﯼ، ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺻﺮﻓﺎً ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮔﺮﺩﮔﯿﺮ ﺭﯾﺰﺑﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻗﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﮎ …

گردگیری منزل ادامه »