چنانچه به دنبال لیست باربری های اقلید می گردید وانت نیسان تا باربری جاده ای و تریلی در جدول زیر شماره و آدرس شرکتها آمده است.

نام باربریشماره باربریآدرس باربری
فلاح بار اقلید۰۷۱۴۴۵۳۲۹۸۸اقلید جاده سرحد جنب انبارهای تعاونی روستایی
فرزانه بار09100954786پایانه حمل ونقل ( وانت نیسان خاور کامیونت تریلی)
یزدان بار۰۷۱۴۴۵۵۱۷۹۰اقلید
مهر بار اقلید۰۹۱۷۱۵۰۶۱۲۸اقلید دوراهی شهرمیان
کامیونداران اقلید۰۷۱۴۴۵۲۲۱۰۱اقلید میدان امام علی
اقلید بار۰۷۱۴۴۵۲۴۱۲۴اقلید ابتدای جاده سرحد
کامیونت داران09103824525حمل بار و اثاثیه منزل ( پوشش سراسری)