لیست باربری های کرمان

لیست باربری های کرمان

اگر به دنبال لیست باربری های کرمان همراه با با آدرس و شماره تماس شرکت های حمل ونقل بار و اثاثیه منزل هستید در ادامه با ما همراه باشید

لیست باربری های کرمان

نام باربریشماره تماسآدرس باربری
اروند بار کرمانبروز رسانیبزرگراه امام قبل از چهارره با فدرت کوچه قبل از حجتیه
اطمینان کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۳۳۳پایانه بار غرفه ۲۸
اتوبار فرزانه۰۹۱۰۰۹۵۴۷۸۶پایانه بار
قائم۰۹۱۳۱۴۸۰۸۴۸پایانه بار
ایثار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۵۲۰کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب کارخانه سیمان- پایانه بار- غرفه شماره ۴۶
گل شهر***پایانه بار
شرکت حمل و نقل فراورده های نفتی صابر بار کرمان۳۲۵۳۴۹۸۳کرمان باغین انبار شرکت نفت شهید احمدی روشن
عزم۰۳۴۴۲۲۵۸۴۹۴پایانه بار غرفه Aلاین ۶
مهدیه کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۰۰۶پایانه بار غرفه ۲۴
سهره ترابر۰۳۴۳۲۹۱۰۰۰۹پایانه بار- جاده تهران- غرفه ۱۴
بارز ترابر کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۳۵۵کرمان جاده تهران بعد ازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل غرفه۴۹
ایمان نقل کارمانیا۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۵جاده تهران جنب کارخانه سیمان کرمان پایانه بار غرفه۱۸
حمل و نقل فرآورده های نفتی وزین آرین ترابر کریمان۰۹۱۳۱۹۸۸۶۱۳۳کرمان – جاده باغین- رفسنجان ،‌انبار نفت شهید احمدی روشن
سیرجان صفا۰۳۴۳۳۳پایانه بار غرفه d۱
بهار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۴۴۷پایانه بار غرفه شماره ۹
ترابر گستر کرمان۰۹۱۳۱۴۱۲۱۷۹کرمان جاده تهران بعدازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل جنب سالن اداری
آرمان ترابر کویر۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹کرمان پایانه بار – غرفه شماره ۵۴
تیزگامان۰۳۴۳۲۹۱۰۲۷۹جاده تهران بعداز کارخانه سیمان کرمان بایانه حمل ونقل
یدک بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۲پایانه بار غرفه شماره ۳۴
اتحادیه کرمان۳۲۹۱۰۳۹۱کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل ونقل غرفه شماره۲
کالا کاروان ترابر کویر۰۳۴۳۲۹۱۰۲۲۱پایانه بار غرفه ۴۵
فرآوردهای نفتی شهاب کرمان۳۲۵۲۹۵۲۰جاده کرمان- رفسنجان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان
چهانبار تهران اندیشه۰۳۴۳۲۹۱۰۰۳۳جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۳۰
بهادران قاصد۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۰پایانه بار غرفه ۲۰
میهن سمنگان سیر احسان ترابر۰۹۱۳۳۴۱۰۸۹۸پایانه بار لاین aغرفه ۳
کاروان بار۰۳۴۴۲۲۲منطقه ویژه اقتصادی پایانه بار لاین cغرفه ۵
اسماعیل زاده۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۳پایانه بار غرفه شماره ۱۰
یاران خیبر۰۳۴۳۲۹۱۰۲۲۲پایانه بار حمل ونقل کرمان
بادبان مدیر۰۹۱۳۱۴۵۱۳۱۸منطقه ویژه پایانه بار لاین Dغرفه ۲
حیات گستر***پایانه بار غرفه ۵۱
هانی بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۴۶۵کرمان جاده تهران بعدازکارخانه سیمان پایانه بارغرفه۴۸
سینا ترابر کویر۰۳۴۳۲۹۱۰۴۴۶کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل ونقل غرفه ۴۲
راه پیما۰۳۴۳۲۹۱۰۱۴۱جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل و نقل بار غرفه۲۵
پیک کرمان (پیوند بار)۰۳۴۳۲۹۱۰۴۷۳جاده تهران پایانه بار کرمان غرفه ۲۹
اتوبار آرمان۰۹۱۳۳۴۰۱۸۲۳کرمان جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار کرمان غرفه ۱۲
راهیان مس کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۶۶کرمان پایانه حمل ونقل غرفه ۳۶
راه و جاده۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۲کرمان-پایانه بار غرفه شماره ۲۲
سریر ترابر گواشیر۳۲۹۱۰۵۶۰کرمان _جاده رفسنجان انبار نفت شهید احمدی
حساس کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۴پایانه بار غرفه ۳۱
سبک بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۰۰۷کرمان- کیلومتر ۱۷ جاده تهران- جنب کارخانه سیمان کرمان- غرفه شماره ۱۳
سریر فتح***جاده تهران جنب کارخانه سیمان
عدل بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۰جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه ای حمل بار غرفه ۷
معین کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۳۹۳کرمان جاده تهران پایانه بارکرمان غرفه ۱
فرآورده های نفتی حجت راه کرمان***کرمان اتوبان باغین – رفسنجان انبار شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی کرمان
عسکر ترابر بوتیا۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹کرمان پایانه بار
صبا (کرمان)۰۳۴۳۲۹۱۰۰۲۵کیلومتر۱۷ جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه شماره ۳
خلیج فارس (کرمان)۱۱۱پایانه بار غرفه ۱۶
توان سبز کارمانیا۳۲۶۱۶۵۴۳کرمان . بعد از کارخانه سیمان پایانه بار
سعادت (کرمان)۰۳۴۳۲۹۱۰۳۶۵کرمان بلوار خلیج فارس بعدازکارخانه سیمان پایانه حمل ونقل غرفه ۱۵
بوستان بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۳کرمان- کیلومتر ۱ جاده تهران – جنب کارخانه سیمان- غرفه۲۶
هجران کویر کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۴۶پایانه بار غرفه ۲۷
گلستان بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۷کرمان جاده تهران جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه۲۱
کاروان ترابر امیر رفسنجان***کرمان بلوار ایه اله صدوقی بعد از موکت ترمه
جهان بار کرمان۰۳۴۲۳۹۱۰۴۰۹پایانه حمل و نقل غرفه شماره ۶
آریا ترابر کیان۰۳۴۸۵۱۲۶۲۴۹کرمان بزرگراه آیت الله هاشمی پایانه حمل ونقل
امین راه کریمان کارا۰۳۴۳۲۹۱۰۱۳۹کرمان جاده تهران بعد از کارخانه سیمان پایانه باربری غرفه ۴
گذرگاه جنوب شرق کرمان۳۲۶۱۰۳۱۸کرمان پایانه بار غرفه ۳۳
بهمن بار کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۳۸کیلومتر ۱۷ جاده تهران پایانه حمل و نقل
کارمانیاترابر۰۳۴۳۲۹۱۰۵۴۴کرمان اتوبان خلیخ فارس بعد از کارخانه سیمان پایانه حمل و نقل
روشن ترابر کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۴۶۲پایانه بار کرمان – غرفه شماره ۵۲
طوفان بار۰۹۱۳۷۴۴۰۱۷۵کرمان پایانه بار غرفه ۲۳
میهن بار نوید کرمان۰۳۴۳۲۹۱۰۱۵۰کرمان پایانه بار غرفه ش ۵
آزادی راه بار کارمانیا۳۲۶۱۴۹۶۵جاده تهران بعد از پل راه آهن سه راه قائم آباد سمت راست
آزادگان (کرمان)در حال بروزرسانیکرمان جاده تهران کیلومتر ۱۸ جنب کارخانه سیمان پایانه بار غرفه ۵۳
مکران بار***کرمان کیلومتر ۲۰جاده تهران پایانه بار غرفه ۳۲
آبادان کرمان۳۴۱۲۶۱۲۵۴آبادان (کرمان)
شرکت تعاونی حمل و نقل فرآورده های نفتی امید پترو کریمان۳۲۶۱۸۲۶۱کرمان . کیلومتر ۷ جاده باغین به رفسنجان . انبار نفت شهید احمدی روشن
جالیز بار۱۱۱۱۱۱۱۱
بهار بندر۱۱۱۱۱۱۱۱
میلاد مسعود۱۱۱۱۱۱۱۱
اتوبنز شهداد********
لاله سمن******
پیک بار (کرمان)******
کامیونداران استان کرمان******
محمود بار******
صنعت بار*******
فرشاد
کاروان بارپسند******
قائم*******
فرهاد******
رضوان*****
سبزواران*****
امید سازنده******
منصور بار******
حقیقت
نوشاد بار—-
نظام پیشتازان
کمال
محمودی
مرصاد رودبار
نیک بخت******
رجحان دریا******
صدیق بار*******
سبزه زار زمرد*****
میلد کویر******
سد بار (صد بار)******
دخیل بار******
راه یاران خیبر۰۳۴۳۲۹۱۰۰۱۹کرمان پایانه بار غرفه ۸۰
عنایت نصر******
اسلام******
راه نورد******
هاگ بار نمایندگی کرمان***کرمان جاده تهران ظبقه فوقانی آموزش پایه یکم
محسن******
نمایندگی کرمان شرکت سراسری شتابان شمال۰۳۴۳۳۲۴۰۹۲۱کرمان شهرک صنعتی ش ۱خ سوسن پلاک
پشموک بار۱۱۱۱۱۱
عنایت نصر۱۱۱۱۱۱۱
معین گلبهار******
کشور پیما هرندی******
درخشان سحر******
راسخ خاور******
زابلی  

لیست اتوبارهای کرمان

نام اتوبارشماره تماسآدرس اتوبار
اروند بار۱۱۱۱۱۱۱بزرگراه امام قبل از چهارره با فدرت کوچه قبل از حجتیه
آزادگان۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷کرمان – خواجوی کرمانی – بلوار فردوسی – خیابان خواجوی کرمانی – پلاک ۲۱۹ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۳۶۵۳۹۱۹
آبان بار۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷کرمان – شهداء – خیابان ایرانمنش- – بن بست ایرانمنش۸ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۴۸۳۴۵۶۲
وانت تلفنی پارس دوام۰۳۴۳۳۳۴۲۰۰۰کرمان – صفا – کوچه شرقی ۲ – خیابان شهید اخلاقی – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۶۶۱۵۸۶۷
تخفیف۰۳۴۳۳۲۲۲۶۲۷کرمان – شیخ احمد کافی – خیابان شیخ احمد کافی – کوچه حسین محمدیان – پلاک ۱۸۰ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۶۹۵۶۵۸
مسعود**کرمان – قلعه محمود – کوچه مطهری ۴۵ – خیابان مطهری – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۳۹۳۳۴۸۷
آفتاب***کرمان – شهرک مطهری – خیابان مسکن مهر – کوچه دکل فشارقوی – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۴۳۴۶۹۳
امپراطور بار۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷کرمان – مصطفی خمینی – خیابان مصطفی خمینی – خیابان بهزاد – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۶۶۸۸۸۶
فرهنگ***کرمان – مصطفی خمینی – کوچه شهیدان اعتباری ۲ – کوچه غربی ۳ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۶۸۴۹۴۱۵
آپادانا***کرمان – شهرک شهید رجایی – خیابان وحدت – کوچه وحدت ۲ – شمالی ۴کد پستی: ۷۶۱۹۷۸۰۰۰۴
نسیم بار۰۳۴۳۲۵۲۲۶۲۷کرمان – هزار و یکشب جنوبی – خیابان هزار و یکشب جنوبی – بلوار شهید صدوقی – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۸۶۱۴۸۹۰
نیکو بار**کرمان – کارگر – کوچه کارگر ۱۳ – کوچه شرقی ۸ – پلاک ۲۰ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۴۷۵۴۵۷۳
نیسان بار تهران کرمان۰۹۰۱۸۳۱۲۲۲۲پایانه بار (نیسان خاور و خاور مسقف )

تخلیه بار (خرده بار) های کرمان

نام تخلیه بارشماره تماسآدرس خرده بار
چاپار***کرمان – خیام – کوچه شهید مطهری ۲۰ – خیابان مالک اشتر – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۷۶۶۷۹۶
ایران عدل معتمد***کرمان ، الله آباد ، خیابان قائم ، بلوار شاهد ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۴۷۸۷۴۷
راه هشتم**کرمان – شرف آباد – بلوار قائم – کوچه قائم ۴۸ – طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۹۹۷۳۳۱۹
تیزرو بار***کرمان ، پارک مطهری ، کوچه پارک ، خیابان ترمینال ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۷۶۱۳۵۶
جهان بار۰۹۱۳۳۴۲۹۰۷۲کرمان ، حاجی آباد ، خیابان باب الحوائج ، بلوار خلیج فارس ، طبقه همکفکد پستی: ۷۶۱۷۱۱۴۵۶۴
کالا رسان کریمان***بلوار شاهد روبروی ترمینال جدید ( کالا رسان کریمان ) کد پستی: ۷۶۱۳۱۴۱۱۱۵
انبار مرکزی***ترمینال جدید — انبار مرکزیکد پستی: ۷۶۱۷۴۳۶۸۴۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *