لیست باربری های ایلام

لیست باربری های ایلام را همراه با شماره تماس و آدرس باربری در جدول پایین ببینید.

شماره تلفننام شركتآدرس شركت
۳۳۳۴۱۸۸۴فرآورده نفتي شايان ترابر عبديايلام-بلوار شهيد بهشتي -جنب شركت نفت
۸۴۲۴۸۶۳۳۸سيمان اخترايلام كارخانه سيمان پايانه سيمان
۰۹۱۸۳۴۲۲۳۰۱تيزروسير غربايلام-بلوار شهيد كشوري - پايين تر از صدا و سيما
۰۸۴۳۳۷۲۹۲۹۰ميلاد دهلرانكيلومتر ۱ جاده انديمشك
۰۹۱۲۸۳۳۰۴۷۶سيمره ترابر هليلاناستان ايلام شهرستان چرداول بخش هليلان
۰۸۴۳۳۵۲۳۹۰۲فولادبار ايوان غربايلام ايوان شهرك صنعتي
۰۹۱۸۸۳۱۳۹۱۱درخشان باراستان ايلام شهرستان چرداول بخش هليلان روستاي ماهيزان سفلي
۲۲۲۰۷۹۹اژدربارايلام- بلوار نبوت- روبروي كارخانه آرد ايلام
۸۴۲۴۸۶۳۴۴پويامانشت بارايلام شهرستان سيروان بخش كارزان كارخانه سيمان ايلام
۰۹۱۸۱۴۱۱۱۹۱فرآورده نفتي هژيربار ايلامايلام بلوار شهيد بهشتي خ شهيد بشارتي پشت بيمه آسيا
۰۹۱۸۸۴۴۴۴۴۴ايمن بار اطمينان ايلاميانايلام بلوار بهشتي
۰۹۱۸۱۴۱۰۵۸۶آسايش ايلامكارزان - جنب كارخانه سيمان ايلام
۰۹۱۸۳۴۲۲۳۰۱مرزبارايوان ك ۱ جاده كرمانشاه
۳۳۴۹۲۳۹سهند بار (ايلام )ايلام كارخانه سيمان
۰۸۴۲۷۲۲۱۲۵۳تندر دهلرانايلام- دهلران-محله نقليه-بلوار امام-خيبان تعميرگاه
۲۲۳۲۱۲۲-۰۸متين بارايلام - جاده مهران-جنب پمپ بنزين
۰۸۴۳۴۳۲۷۵۵۵خرم ترابر شبابايلام - سرابله - شباب- بزرگ راه كربلا
۲۲۵۱۱۴۶سپيدبارايلام- جاده كرمانشاه- روبروي نيروگاه برق
۰۹۱۸۳۵۹۱۴۸۳اطمينان بارسيمرههليلان شهر توحيد جنب پاسگاه حفاظتي پل سيمره
۰۹۱۸۱۴۱۱۷۷۵شباب ترابرايلامايلام سرابله شهرك صنعتي شباب
۰۹۱۸۱۴۱۱۲۵۹مالك باراستان ايلام - شهرستان سيروان - كارزان - جنب كارخانه سيمان ايلام
پارسا ترابر ايلامايلام كمربندي جنوبي
۰۸۴۳۳۷۲۹۲۹۰سپهرباردهلران كيلومتر ۲ جاده ابدانان پايانه سيمان ميلاد
۰۸۴۱۳۳۶۵۶۴۷فرآورده هاي نفتي اميربارايلام بلوار شهيد بهشتي جنب شركت نفت
۸۴۲۴۸۶۳۳۸شيروان رعدايلام - كارزان - جنب كارخانه سيمان ايلام
۸۴۲۴۸۶۳۴۵سيمان سرابلهايلام شهرستان سيروان ، كارخانه سيمان
۰۹۱۸۱۴۱۵۱۲۶كوشان بارشايانپايانه سيمان ايلام
۰۸۴۳۳۳۳۵۱۵۱آريان ترابر ايلام پويانايلام خ شهيد بشارتي پارگينگ شركت نفت
۲۲۲۳۱۳۲ميثم كالابارايلام- كمربندي- روبروي كارخانه آراد- شركت حمل و نقل ميثم كالابار
۸۴۱۲۲۳۰۱۰نويدباركشاورز (ايلام )ايلام - بلوار شهيد بهشتي
۰۸۴۳۳۳۳۶۴۱۳مرواريد بار اطمينان سيروانايلام-بلوار شهيد كشوري - پايين تر از صدا و سيما
۰۸۴۳۵۲۴۰۵۸مهربار دره شهردره شهر كوي مطهري
۰۹۱۸۳۴۶۰۰۹۰اناران ترابر پيشرو ايلامدهلران پايانه كارخانه سيمان دهلران
۰۹۱۸۳۴۲۰۸۳۵سريع بار دهلراندهلران - روستاي گلسيري -ابتداي جاده دهلران- مهران
۰۸۴۳۵۲۲۲۰۶۸آذربار دره شهردره شهر روبه روي سازمان هواشناسي
۳۲۲۴۵۴۴۵جهان بارشايستهايلام كمربندي جنوبي روبرو كارخانه آرد
۸۴۲۴۸۶۳۳۹سيمان كميلشهرستان سيروان كارزان پايانه جنب كارخانه سيمان ايلام
۲۲۵۱۳۲۳-۵طوفان بارايلام- ميدان امام حسن- فاطميه- روبروي سه راه دانشگاه- طوفان بار
۳۳۳۲۱۰۸-۰۹سيروان سيمانايلام كارخانه سيمان پايانه سيمان
۰۸۴۳۳۶۲۴۵۲۲امين بار(آبدانان )ايلام-آبدانان-جنب اداره فني و حرفه اي
۰۹۱۶۶۱۶۱۰۱۲داريون ترابرايلام دهلران پايانه سيمان ميلاد دهلران
۸۴۲۴۸۶۳۳۷اخلاص بارايلام سرابله كارخانه سيمان
۰۸۴۳۳۸۲۳۰۰۱بزرگراهكيلومتر يك جاده مهران ايلام-جنب نمايندگي ايران خودرو
۰۸۴۲۴۷۲۳۲۷۵تندرباركالاايلام شهرستان سيروان شهر لومار
۳۷۲۳۱۷۲صبورايلامدهلران ـ روستاي گلسيري
۰۹۱۲۰۵۷۱۵۴۷سيمان اتحادبار نويندهلران جنب كارخانه سيمان دهلران پايانه سيمان دهلران غرفه ۱
حاميان ترابرمهران
سيمرغ بار
۰۹۱۸۱۴۱۰۵۸۶آلامتو تيزرو سيوانايلام - چوار جنب پتروشيمي
حقيقت
مهران بارمتين
باختر (دره شهر)
۰۹۱۸۱۴۱۵۳۱۹آبادان (نمايندگي ايلام)ايلام - بلوار امام علي (ع) - رو به روي بيماستان كوثر
۰۹۱۸۷۶۷۲۹۸۷نمايندگي هاگ بار ايلامايلام بلوار شهيد بهشتي اداره كل غله و خدمات بازرگاني استان ايلام
۰۹۱۸۷۴۲۳۵۳۳فرآورده هاي نفتي دروازه طلاييايلام بلوار شهيدبهشتي پايينتر از شركت نفت پاركينك نفت كش ها
فرآورده‌هاي نفتي روژان ترابر
تعاوني شهرستاني
۸۴۱۲۲۲۷۰۶جهادنصر(ايلام )ايلام-ميدان امام حسين پشت پارك كوثر
ت ك ايلام
۰۹۱۸۹۴۴۵۰۲۹شهريار سيمانايلام- شيروان چرداول -كارزان
۰۸۴۳۳۳۳۲۵۲۹هومان ايمن بار ايلامايلام كيلومتر دو جاده مهران جنب شركت پگاه گاز
سيمان گوهر
نداردفرآورده نفتي ياورسيربارثابا (نماينده ايلام)ندارد
۸۴۲۴۸۶۳۴۴مهرداد بار سرابلهشيروان چرداول-پايانه سيمان كارزان ايلام
۰۸۴۳۲۲۳۷۳۹۰فاتح ترابر نوين ايلامايلام - چوار - بالاتراز پليس راه - شهرك صنعتي
محسن ترابر
۰۸۴۳۲۲۳۸۸۱۴دفتر نمايندگي خليج فارس (ايلام)ايلام بلوار شهيد بهشتي
۰۹۱۱۸۹۸۹۶۱۶۵فرآورده‌هاي نفتي سيمرغ بارايلام بلوار شهيد بهشتي كوچه بشارتي پاركينگ شركت نفت
۰۸۴۳۳۳۳۱۴۰۲مهردادبارايلام اول جاده مهران پايين تراز بانك ملي شعبه بلوار جنوبي
نداردجهش ترابر جنوب(نمايندگي ايلام)ندارد
ابوذر(هليلان )
۰۸۴۳۳۷۲۰۸۹۹هژبر بار زاگرسايلام دهلران جاده انديمشك فرعي آبدانان پايانه بار ميلاد
۰۸۴۳۳۳۷۲۹۲۹۰طلوع بار دهلرانجنب باربري ميلاد بار اسكندري
۸۴۲۵۲۲۳۷۹بهرام باردره شهر-خ مطهري
۰۹۱۸۳۴۱۴۱۸۶سامان بار سيرايلام -پتروشيمي چوار
آرش بارسريع
ایلام به اردبیل04533732288
09149889490
اردبیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *