لیست باربری های سنندج کردستان

لیست باربری های سنندج کردستان

چنانچه به دنبال لیست باربری های سنندج و استان کردستان هستید در جدول پایین شماره و آدرس باربری ها آمده است.

لیست باربری های سنندج

نام شرکتشماره تماسآدرس
گندم و آرد سنندج
اتوبار فرزانه09100954786نیسان تا انواع تریلی – کادر مجرب
گلشن بار۰۸۷۳۵۲۴۸۰۲۰قروه كيلومتر يك جاده
همدان قروه
گلبار قروه۰۸۷۳۵۲۵۲۵۱۵كمربندي قروه-همدان
گروس ترابر بيجار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۴۷بيجار كيلومتر۵ جاده
تكاب پايانه حمل ونقل
طبقه اول غرفه ۲۷
چهاردولي كردستان۰۹۱۸۳۱۴۱۳۸۶استان كردستان شهرستان
قروه بخش چهاردولي
روستاي ناظم آباد
چل چمه بار۰۸۷۳۸۸۲۲۳۸۲شهرزرينه روبروي مخابرات
پيك راه همدان۸۱۲۴۲۲۹۴۰همدان پليس راه شهيد
خرم رودي پايانه
كالاي همدان
پاينده بار(بيجار)۰۸۷۳۸۲۳۸۰۵۱كيلومتر ۵ جاده تكاب جنب
كارخانه سيمان بيجار
پاینده بار
پاسارگادبار قروه۰۹۱۸۱۷۱۷۰۵۰قروه كيلومتر ۳۰ جاده همدان
سه راهي سنقر شركت
پاسارگادبار
وحدت بار قشلاق۰۸۷۳۳۴۳۲۱۶سنندج جاده سقز كيلومتر
۱۰ سراب قاميش
وحدت انديشان۸۷۴۲۲۲۲۳۶سقز كيلومتر ۵ جاده بوكان
هدايت۰۸۷۳۶۲۳۶۶۲۲سقز بلواركردستان جنب
اداره راه وترابري
هاگ بار
( نمايندگي ستتدج )
۰۹۱۸۵۷۷۰۵۳سنندج روبروي آرامستان
محمدي كمربندي
بهشت محمدي
نگين بار قروه۰۸۷۳۵۲۷۰۰۱۰كيلومتر ۳ جاده همدان
نرسيده به نيروگاه برق
نگارستان ترابر۳۸۲۳۸۰۵۳بيجار
نيكوشمس كردستان۳۳۷۷۰۰۶۷سنندج ميدان
جهادروبروي فرودگاه
نويدباركشاورز(سنندج )سنندج پايانه حمل
و نقل سنندج
نسيم بار۳۵۲۲۶۰۰۰۶بلوار غدير خم جنب
پمپ بنزين شهرداري
ميلادبار ديواندره۳۸۷۲۰۷۳۱ديواندره كيلومتر
۳ جاده سنندج
ميلاد توانا۳۸۲۳۸۰۲۹بيجاركيلومتر ۵ جاده
تكاب پاينه حمل ونقل
مويد ترابر سقز۰۸۷۳۶۲۴۱۰۰۹سقز بلوار ۷ تير
نبش بهارستان
معراج بارصداقت۰۸۷۳۸۲۳۸۰۳۸بيجار ك ۵جاده تكاب
جنب سيمان كردستان
معدن بار بيجار۰۰۸۷۳۸۴۲۷۱۴۱-۵۰كيلومتر۵۰جاده زنجان
سه راهي حسن
آبادياسوكند
مريوان بار۸۷۵۳۲۲۰۳۰مريوان بلوار ورودي شهر
مرمربار۰۸۷۳۵۲۷۰۰۲۰كيلومتر ۳ جاده قروه همدان
ليلاخ۰۸۷۳۵۱۲۲۹۲۳دهگلان كيلومتر ۱ جاده
دهگلان – قروه
كيوان سنندج۳۳۷۷۰۰۶۹ميدان جهاد پايانه غرفه ۱۳
كويستان۸۷۲۴۲۲۳۷۷كيلومتر۵جاده تكاب
پايانه حمل كالا غرفه ۴
كشاورز بار گنجي۰۹۱۸۸۷۱۲۹۴۹سنندج- قروه روستاي گنجي
كردستان بار صداقت قروه۰۸۷۳۵۲۳۲۸۶۴قروه جاده همدان بلوار غدير
خم جنب باربري
صداقت سجاد
كاوان بار۳۳۷۷۰۰۵۹ميدان جهاد پايانه حمل ونقل
كاميونداران
وبونكرداران بيجار
۳۸۲۳۸۰۲۵بيجارجاده تكاب
پايانه حمل ونقل
كاروان بار۰۸۷۳۴۲۳۱۰۰۷بانه خ شهيد حسني
پشت شركت نفت
قدس مريوان۸۷۵۳۲۳۰۴۷مريوان بلوار ورودي شهر
فريد
فرآورده نفتي توسعه
پاسارگادسار
۰۸۷۳۸۲۲۲۱۱۹بيجار روبروي انبار
شركت نفت
فرآورده نفتي
آبيدرسبزكردستان
۰۸۷۳۳۷۸۰۱۰۰استان كردستان ،شهر سنندج ،
بخش مركزي ، محله سوران
(۴/۱۹ سابق ) كوچه چهارم ،
بلوار خواجه نصيرالدين طوسي
، پلاك ۰،طبقه همكف
فجربيجار۳۸۲۳۵۸۰۵۶كيلومتر ۵جاده تكاب
پايانه حمل كالا غرفه ۱۰
فتحي كامياران۰۸۷۳۵۵۲۳۵۴۳كامياران خيابان بهشتي
جاده توبره ريز شركت
حمل و نقل بابري فتحي
غرب سقز۸۷۵۳۲۴۲۷۴سقز بلوار شهدا هفتم تير
عقاب بيجاربيجار كيلومتر ۵ جاده
تكاب پايانه سيمان
عقاب
صداقت بانه۳۴۲۲۴۲۳۳بانه بلوار بسيج جنب
پايانه مسافربري
صداقت نو۸۷۲۴۲۲۷۳۴بانه بلوار سقز بالاتر
از نيروي انتظامي
صداقت سجاد۰۸۷۳۵۲۲۵۱۹۹استان كردستان-
شهرستان قروه
-بلوار غدير خم جنب
نمايندگي ميرزايي
صبابار
صارم بار كامياران۰۸۷۳۵۶۵۲۲۱۸كردستان-كامياران -موچش
خيابان اصلي جنب بخشداري
شيلابار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۴۱بيجاركيومتر ۵ جاده تكاب
جنب كارخانه يمان
شوان بار سنندج۰۸۷۳۳۷۷۰۰۷۱سنندج ميدان جهاد پايانه
حمل و نقل بار سنندج
غرفه۱۶
شهنازي ترابر سقز۳۶۲۴۸۰۰۰كيلومتر ۳ جاده سقز –
سنندج اول جاده كمنتو
شهرام بار ديواندره۰۸۷۳۸۷۲۳۱۶۸ديواندره خيابان امام
بلوار پاسداران شركت
حمل ونقل شهرام
بار ديواندره
شعبه اتحاد كشاورز دهگلان۰۸۷۳۵۱۲۳۱۰۵شهرستان دهگلان
بلوارامام شافعي
جنب هتل ريبوار
شاهين بار
شاهو راه۳۳۷۷۰۰۶۰سنندج .روبروي فرودگاه..
سيمان بيجار۳۸۲۳۸۰۳۴بيجار ۵ كيلومتري جاده
بيجار تكاب
سريع امين۰۸۷۳۳۷۷۰۰۵۸ميدان جهاد – پايانه
حمل و نقل – غرفه ۴
سريع بار كامياران۵۵۲۸۸۴۷كامياران معبر آخر
جاده كرمانشاه
سرانجيك۰۸۷۳۵۲۲۴۶۲۲بلوار غدير خم جنب
پمپ بنزين شهرداري
سارال ديواندره۰۸۷۳۸۷۲۷۱۷۲كردستان ،ديواندره،
خيابان ساحلي
جنب شهرك صنعتي
روشن گوهر۰۸۷۳۳۷۷۰۰۶۲ميدان جهاد پايانه حمل
ونقل كالا غرفه شماره ۷
رامين غرب۳۸۲۳۸۰۵۰بيجار
ديواندره بار۸۷۲۳۷۲۲۴۸ديواندره خيابان
امام خميني
خورشيدي سقز۳۶۲۷۱۷۹سقز جاده بوكان كيلومتر
۱
خورشيد ترابر سنندج۰۸۷۳۳۳۸۳۶۰۰سنندج كمربندي
بهشت محمدي
روبروي كارخانه آرد فجر
كارخانه توليدي ايستك
خليج فارس (سنندج )سنندج-پايانه
خرم كوثر۳۳۷۷۰۰۵۷سنندج ميدان جهاد
روبروي فرودگاه
حميد گشت كردستانسنندج – ميدان بار
ميدان ميوه و تره بار
– فاز۲
حميد سنندج۳۳۷۷۰۰۵۶ميدان جهاد پايانه
حمل ونقل غرفه ۱
حمل ونقل كالا۰۹۱۸۳۷۲۴۳۲۶دهگلان – انتهاي بلوار كشاورز
-جنبه اتوبان سنندج
-همدان
حمل و نقل يگانه سنندج۳۳۲۳۹۷۳۴سنندج پايانه حمل ونقل
استان كردستان
حامد بار قروه۰۸۷۳۵۲۵۰۰۹۴جاده قروه-همدان
كيلومتر يك –
پايين تر از گلشن بار
حافظ۳۴۵۲۴۰۱۵مريوان بلوار ورودي شهر بلوار
بسيج جنب پمپ بنزين
كريمي زاده پلاك ۱
جمهورئ اسلامي (بيجار)
ترازترابربيجار۳۸۲۳۸۰۱۹كيلومتر۵ جاده تكاب
پايانه حمل كالا غرفه ۱۴
ت ك خودراننده
سنندج
۰۸۷-۳۳۷۷۰۰۶۸سنندج ميدان جهادروبروي
فرودگاه پايانه حمل ونقل
بارسنندج شركت
تعاوني كاميونداران
ت ك خودراننده ديواندره۸۷۲۳۷۲۲۹۰ديواندره خيابان امام خميني
جنب مخابرات
ت ك خودراننده بيجار
ت ك
خودراننده قروه
۰۸۷۳۵۲۵۴۱۰۱كيلومتر ۲ جاده قروه سنندج
جنب باسكول ايرانزمين
ت تانكرداران
خودراننده كردست
۳۳۷۸۳۱۲۰شهرك بهاران فاز۱۹/۳
بلوار تعاون نبش
كوچه چهارم
ت ۹۹۳ خودراننده
ت ۵۵ كاميونداران
ت كمپرسي داران سنندج
ت كمپرسي داران بيجار
ت ك ۰۰۳خودراننده سقز
ت تريلي داران
۱۴۵ سنندج
۳۳۷۷۰۰۷۲ميدان جهاد پايانه
حمل ونقل غرفه ۱۴
ت بونكرداران خودراننده
بهرادبار۰۸۷۳۵۲۲۶۶۶۶قروه – كيلومتر ۳ جاده
قروه همدان
باشماق مريوان۳۴۵۲۱۵۲۰-۱مريوان، بلوار ورودي
شهر، روبروي
دانشگاه پيام نور
اميدوار(نگارستان ترابر)
اميدكاوه۰۸۷۳۳۷۷۰۰۶۵ميدان جهاد پايانه
حمل ونقل سنندج
اعتمادترابرگروس۰۹۱۸۳۷۲۷۴۴۰بيجار-كيلومتر ۵ جاده تكاب
جنب كارخانه سيمان
كردستان
احرار صداقت۰۸۷۳۵۱۲۶۳۰۲كردستان – دهگلان كيلومتر يك
جاده قروه جنب معاينه فني
و سردخانه عباسي
اتحاد كشاورز سنندج۰۸۷-۳۳۷۷۰۰۶۱سنندج ميدان جهادروبروي
فرودگاه پايانه حمل ونقل
بارسنندج شركت اتحا
دكشاورزسنندج
اتحاد كشاورز بيجار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۵۹كردستان بيجار جاده
تكاب پايانه حمل و نقل
ابراربارقروه۰۸۷۳۵۲۲۶۶۱۱جاده همدان-سنندج جنب
پمپ بنزين شهرداري
آژوان راه۰۹۱۸۸۷۷۸۹۳۹كامياران كيلومتر
۲ جاده كرمانشاه
آكام بار آبيدر سنندج
(سبك وانت بار)
۰۸۷۳۳۸۳۴۷۱كردستان -سنندج-كمربندي
بهشت محمدي روبروي جهاد
نصر-جنب زاگرس چكش
آريا ترابر ياسوكند۰۸۷۳۸۴۲۷۱۲۷كيلومتر ۵۵ جاده بيجار
زنجان سه راهي
حسن آباد ياسوكند
آريا ترابر غرب
آرام كردستان۰۸۷۳۸۲۳۸۰۲۶كيلومتر ۵ جاده تكاب پايانه
حمل كالا جنب شركت سيمان
آبان بار۰۸۷۳۸۲۳۸۰۴۵بيجار كيلومتر ۵ جاده
تكاب جنب كارخانه
سيمان
آبادان (سنندج )سنندج -ميدان جهاد – پايانه
حمل ونقل كالا –
غرفه شماره ۱۴

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *